Fugt og indeklima

Måling af kirkens rumklima med datalogger

Kortlægning af temperatur og luftfugtighed i kirken over en længere periode kan være meget værdifuldt, både i forhold til optimal styring af varmen og i forhold til at sikre bedst mulig bevaring af kirken og et godt arbejdsmiljø.

Varmestyringen

Kortlægning af temperaturerne i kirken kan være en stor hjælp for kirketjeneren/graveren. Ud fra de opsamlede data ses om termostater er indstillet korrekt og om urstyringen er indstillet optimalt, således at der opnås en god komfort i kirken med det lavest mulige energiforbrug. Ved analyse af temperaturforholdene afdækker vi, om varmeanlægget lever op til Kirkeministeriets varmecirkulæres krav om hurtig opvarmning af kirken.

Læs mere om energigennemgang af kirker.

Hvis opvarmningen sker for langsomt, kan det bl.a. betyde en væsentlig større varmeregning. Problemer med for langsom opvarmning kan skyldes underdimensionering af varmeanlægget eller helt simple ting som fejl på anlægget eller forkert indstilling, som let og billigt kan rettes.

Indeklimaet

Det er vigtigt, at der er de rette fugtighedsforhold i kirken. Hvis der i perioder bliver for tørt, er der øget risiko for skader på inventar i form af svind-revner, afskalning af maling og forgyldninger. Hvis der er kalkmalerier i kirken, kan disse nedbrydes i løbet af en årrække. Omvendt vil for høj luftfugtighed i kirken medføre øget risiko for angreb af skimmelsvamp og borebiller. Skimmelsvamp opstår hyppigst i orglet og har betydning for arbejdsmiljøet for organisten og kirkens øvrige ansatte.

Orglet er ikke, som mange tror, følsomt overfor temperatursvingninger, men det kræver derimod, at luftfugtigheden holdes indenfor bestemte intervaller.

Hvis dataloggeren ligger i kirken over en længere periode afdækkes årstidsvariationerne i luftfugtigheden i kirken, og der kan på baggrund heraf iværksættes de fornødne tiltag.

Læs mere om vores kurser i opvarmning af kirker.

Klosterport 4F 1.sal
8000 Aarhus C
Telefon: +45 30 30 65 36
E-mail: mail@energitjenesten.dk

Til din tjeneste

menu-circlechevron-right-circle