Energi- og CO₂-besparelser i kirker

Energigennemgangen består af et besøg i kirken og en efterfølgende rapport. Med energigennemgangen opnås et godt beslutningsgrundlag for gennemførelse af energibesparelser i kirken.

Besøg og dialog i kirken

Besøget i kirken foretages sammen med kirketjener/graver og meget gerne kirkeværge eller en anden repræsentant fra menighedsrådet. Vi lægger stor vægt på dialogen og på formidling af de anbefalinger og besparelsesforslag, som kortlægningen af kirken resulterer i. Der findes ikke standardløsninger til kirker, derfor er dialogen vigtig. Samtidig er det vores erfaring, at dialogen og formidlingen har stor betydning for realisering af energibesparelserne og udførelse af forslagene.

Besøget rummer en kortlægning af energiforbruget og en opmåling af kirken og varmeanlægget m.v.

Vi vurderer endvidere indeklimaet i kirken, men her kan det være en stor fordel, hvis der har været udlagt en datalogger i kirken, som har registreret temperatur og luftfugtighed over en længere periode.

Læs mere om indeklima i kirker.

Forud for besøget modtager EnergiTjenesten opgørelser over de seneste års forbrug af el og varme. Besøget omfatter også mindre graverfaciliteter, som ikke er omfattet af den lovpligtige energimærkning.

Rapporten

I rapporten samler vi alle konklusionerne og laver en detaljeret beskrivelse af de enkelte forslag. Vi lægger stor vægt på, at rapporten er skrevet i et sprog, som kan læses af alle og ikke kun af fagpersoner med teknisk baggrund.

I forbindelse med større tiltag, som fx udskiftning af varmeanlæg, kan der være flere alternative løsningsmuligheder. Her gennemgår rapporten fordele og ulemper ved de forskellige løsninger. Rapporten beskriver økonomien ved de forskellige spareforslag, herunder angivelse af den årlige besparelse, skønnet investering og simpel tilbagebetalingstid.

Læs mere om vores kursus i grøn kirkegårdsdrift.

Når det er relevant fremsætter vi også forslag til forbedring af indeklimaet i kirken og anbefalinger af tiltag, som er med til at sikre en bedre bevarelse af kirke, kalkmalerier og inventar. Forslag, der alene sigter mod at forbedre komforten, kan indgå i rapporten efter aftale.

Fremlæggelse af rapportens konklusioner

Vi tilbyder som en ekstra ydelse at fremlægge rapportens konklusioner på et møde med menighedsrådet og evt. kirkens personale. Formålet med mødet er at afklare eventuelle spørgsmål og sikre et fælles beslutningsgrundlag forud for, at der skal træffes beslutning om energibesparende tiltag.

Læs mere om lovpligtig energimærkning af præsteboliger og sognegårde.

For større projekter med energigennemgang af alle kirkerne i et provsti udarbejdes der en oversigt over alle de fremsatte forslag. Oversigten fremlægges på et provstiudvalgsmøde, hvis dette ønskes.

Hjælp til den videre proces

Energigennemgangen har først rigtig værdi, når de anviste energibesparelser gennemføres. Vi tilbyder gerne at være uvildige sparringspartnere i den videre proces med bl.a. forberedelse af udbudsmateriale og gennemsyn af tilbud.

Klosterport 4F 1.sal
8000 Aarhus C
Telefon: +45 30 30 65 36
E-mail: mail@energitjenesten.dk

Til din tjeneste

menu-circlechevron-right-circle